Aanlevering CEO Wmo 2015

Vanaf 17 mei 2021 kunnen de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 over het jaar 2020 aangeleverd worden. Op deze website vindt u de link naar de aanlevermodule met een heldere instructie over hoe u de gegevens kunt aanleveren en antwoorden op veel gestelde vragen betreffende deze aanlevering.

Algemeen

Gemeenten zijn op grond van artikel 2.5.1. van de Wmo 2015 wettelijk verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor het verbeteren van het beleid en de uitvoering ervan.

De Wmo 2015 schrijft onder meer voor dat gemeenten jaarlijks vóór 1 juli de uitkomsten van het CEO moeten verstrekken aan de Minister (van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) of een door de Minister aangewezen organisatie. Het ministerie van VWS heeft Enneüs gevraagd om de aanlevering van de resultaten van het CEO Wmo 2015 in 2021 te verzorgen. De gegevens die via deze aanlevermodule kunnen worden aangeleverd hebben betrekking op de ervaringen van inwoners die ondersteuning uit de Wmo ontvangen in 2020. Het verantwoordingsjaar is 2021. Het aanleverformat is sinds dit jaar aangepast, omdat gemeenten per 2021 het CEO Wmo op een andere manier kunnen vormgeven. Voor meer informatie over het cliëntervaringsonderzoek en de uitvoering daarvan verwijzen wij u naar de website van VNG.

Aanleveren

Vanaf 17 mei 2021 kan de aanlevermodule ingevuld worden. Gemeenten die vóór 1 juli 2021 de aanlevermodule invullen worden meegenomen in de analyse ten behoeve van een landelijk beeld. Ook gemeenten die de informatie voor 1 juli nog niet gereed hebben of helemaal geen cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020 hebben kunnen uitvoeren, wordt gevraagd dit vóór 1 juli 2021 aan te geven in de aanlevermodule. Informatie die ná 1 juli wordt aangeleverd kan helaas niet meer worden meegenomen in de landelijke analyse, maar kan wel worden gepresenteerd op waarstaatjegemeente.nl / gemeentelijke monitor sociaal domein.

Direct naar de aanlevermodule

Als ondersteuning bij deze aanlevering is een handleiding opgesteld. Indien u (technische) vragen heeft over de aanlevering van gegevens, kunt u contact opnemen met onze helpdesk via aanleveringwmo@enneus.nl of 085 - 2737 150.

Handleiding

Om u te helpen bij de aanlevering is een handleiding opgesteld die u hier kunt downloaden.

FAQ

+ Vanaf wanneer kan ik de gegevens aanleveren?

Het is vanaf 17 mei 2021 mogelijk om de gegevens aan te leveren.

+ Tot wanneer kan ik de gegevens aanleveren?

Gemeenten die vóór 1 juli 2021 de aanlevermodule invullen worden meegenomen in de analyse ten behoeve van een landelijk beeld. Voor een compleet landelijk beeld is het van belang dat zoveel mogelijk gemeenten hun gegevens voor 1 juli aanleveren.

Alle gemeenten dienen de aanlevermodule voor 1 juli 2021 in te vullen ook als u de informatie nog niet gereed hebt of over 2020 helemaal geen cliëntervaringsonderozek Wmo heeft kunnen uitvoeren. Dit kunt u aangeven in de aanlevermodule. U kunt op een later moment de informatie alsnog aanleveren. Dit is mogelijk tot 31 december 2021. Gemeenten die na 1 juli 2021 hun gegevens hebben aangeleverd, worden niet meegenomen in de landelijke analyse van het Verwey-Jonker Instituut, maar kunnen wel worden gepresenteerd op waarstaatjegemeente.nl / gemeentelijke monitor sociaal domein.

+ Hoe kunnen we de gegevens aanleveren?

U kunt de gegevens aanleveren door eerst een account aan te maken. Dit is van belang, zodat wij de authenticiteit kunnen verifiëren. Nadat u een account heeft aangemaakt kunt u de gegevens aanleveren.

+ Wie vult het rapportageformat in?

Het rapportageformat gaat zowel over het onderzoek, als (het gebruik van) de uitkomsten. Het kan het best ingevuld worden medewerkers die bekend zijn met de opzet en uitkomsten van het eigen cliëntervaringsonderzoek, bijvoorbeeld:

  • iemand die zicht heeft op (het gebruik van) de uitkomsten, zoals een betrokken beleidsambtenaar
  • iemand die betrokken is bij de opzet en uitvoering van het onderzoek, zoals een interne of ingehuurde onderzoeker

Invullen van het format kost naar verwachting tussen de 1 tot 1½ uur.

+ Welke gegevens moet ik vanaf 1 mei aanleveren?

Het aanleverformat kent vanaf 2021 een andere opzet. De aanlevermodule gaat achtereenvolgens in op:

  • Doel, opzet en uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek Wmo
  • Uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo
  • Opvolging van de uitkomsten van het onderzoek

+ Kan ik ook namens meerdere gemeentes gegevens aanleveren?

Ja. Levert u de gegevens aan voor meerdere gemeenten? Dan dient u de aanlevermodule per gemeente door te lopen. Aan het einde van de aanlevermodule vindt u een knop waarmee u de aanlevermodule nogmaals kunt starten. Ook kunt u via de unieke link in uw registratie e-mail de aanlevermodule meerdere malen starten. De gegevens die u in een eerdere sessie heeft aangeleverd blijven gewoon bewaard en worden nooit overschreven.

+ Wat doen we als we (nog) geen informatie over ons CEO Wmo over 2020 kunnen aanleveren voor 1 juli 2021?

Corona-omstandigheden hebben ook hun invloed op de uitvoering én op de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek. Het ministerie van VWS verzoekt gemeenten ook in dit bijzondere jaar alles in het werk te stellen om de deadline van 1 juli te halen. Alleen de rapportages die voor die datum worden aangeleverd, kunnen worden meegenomen in de landelijke analyse. Voor een goed en volledig beeld is het dus belangrijk dat zoveel mogelijk gemeenten tijdig hun bevindingen delen via het format.

Als het in uw gemeente toch niet lukt om voor 1 juli te rapporteren, vragen we u daar als volgt mee om te gaan:

  • Gemeenten die wel een cliëntervaringsonderzoek Wmo over hebben uitgevoerd (of voornemens zijn dat alsnog te doen), maar dit niet voor 1 juli hebben afgerond, vragen wij de stand van zaken toe te lichten op aanleveringwmo.nl. Zodra het onderzoek is afgerond, kunt u alsnog het format op aanleveringwmo.nl gebruiken om de gegevens door te geven. De uitkomsten van het onderzoek kunnen niet worden meegenomen in de landelijke analyse, maar worden wel gedeeld via waarstaatjegemeente.nl.
  • Gemeenten die helemaal geen cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020 hebben kunnen uitvoeren, worden gevraagd dit aan te geven via aanleveringwmo.nl.

+ Over welk jaar gaat deze aanlevering?

De gegevens die worden uitgevraagd hebben betrekking op het onderzoek dat is uitgevoerd naar de ervaringen over 2020. Voor meer informatie over het cliëntervaringsonderzoek, verwijzen wij u naar de handleiding.

+ Wat gebeurt er met de aangeleverde gegevens?

De gemeentelijke rapportages worden gebundeld en geanalyseerd, zodat een rijk beeld ontstaat van de landelijke praktijk van cliëntervaring(sonderzoek). Deze analyse wordt gedeeld met alle gemeenten (naar verwachting eind 2021). Voor gemeenten kan dit een inspiratiebron zijn bij het inrichten van volgende cliëntervaringsonderzoeken. Het ministerie van VWS gebruikt deze informatie om een landelijk beeld te hebben van de ervaringen en ontwikkelingen met de Wmo2015. De informatie wordt niet gebruikt om individuele gemeenten te vergelijken.

De informatie wordt daarnaast voor elke afzonderlijke gemeente gepresenteerd op waarstaatjegemeente.nl / Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein: één vraag over de hoofdbevindingen wordt direct gepresenteerd en de overige informatie is per gemeente beschikbaar via een downloadbaar document.

+ Wat gebeurt er met mijn accountgegevens?

Voor aanlevering dient u zich te registreren met uw naam, e-mailadres en naam van uw gemeente/ samenwerkingsverband/ onderzoeksbureau. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het bevestigen van de aangeleverde gegevens en eventuele communicatie omtrent de aanlevering.

+ Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb?

Indien u vragen heeft over hoe het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd dient te worden, verwijzen wij u naar de handleiding. Indien u nog (technische) vragen heeft over de aanlevering van gegevens, kunt u contact opnemen met onze helpdesk via aanleveringwmo@enneus.nl of 085 - 2737 150.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en het vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Voor het aanmaken van een account vragen wij uw naam, e-mailadres en naam van de gemeenten. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de authenticiteit van uw account te achterhalen. Indien er opvallendheden zijn gebruiken wij uw e-mailadres ook om u hierover te benaderen. Wilt u meer weten over het omgaan met privacy, lees dan onze privacyverklaring.

Copyright © Enneüs