Aanlevering CEO Wmo 2015

Vanaf 1 mei 2024 kunnen de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 over het jaar 2023 aangeleverd worden. Op deze website vindt u de link naar de aanlevermodule met een heldere instructie over hoe u de gegevens kunt aanleveren en antwoorden op veel gestelde vragen betreffende deze aanlevering.

Algemeen

Gemeenten zijn op grond van artikel 2.5.1. van de Wmo 2015 wettelijk verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor het verbeteren van het beleid en de uitvoering ervan.

De Wmo 2015 schrijft onder meer voor dat gemeenten jaarlijks vóór 1 juli de uitkomsten van het CEO moeten verstrekken aan de Minister (van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) of een door de Minister aangewezen organisatie. Het ministerie van VWS heeft Enneüs gevraagd om de aanlevering van de resultaten van het CEO Wmo 2015 in 2024 te verzorgen. De gegevens die via deze aanlevermodule kunnen worden aangeleverd hebben betrekking op de ervaringen van inwoners die ondersteuning uit de Wmo ontvangen in 2023. Het verantwoordingsjaar is 2024. Het aanleverformat is sinds 2022 aangepast, omdat gemeenten sindsdien het CEO Wmo op een andere manier kunnen vormgeven. Voor meer informatie over het cliëntervaringsonderzoek en de uitvoering daarvan verwijzen wij u naar de website van VNG. Op basis van de aanleveringen van vorig jaar heeft de VNG een jaarbeeld opgesteld. Die kunt u hier vinden.

De vragen die worden gesteld kunt u hier alvast inzien.

Aanleveren

Vanaf 1 mei 2024 kan de aanlevermodule ingevuld worden. Alle gemeenten dienen de aanlevermodule voor 1 juli 2024 in te vullen. Als het (nog) niet mogelijk is om de uitkomsten vóór 1 juli 2024 aan te leveren, wordt u verzocht om dit kenbaar te maken in de aanlevermodule. Ook als u het onderzoek niet heeft uitgevoerd, dient u dit kenbaar te maken in de aanlevermodule.

Gemeenten die na 1 juli 2024 hun gegevens hebben aangeleverd, worden niet meegenomen in de landelijke analyse, maar kunnen wel worden gepresenteerd op waarstaatjegemeente.nl / gemeentelijke monitor sociaal domein. Voor een compleet landelijk beeld is het van belang dat zoveel mogelijk gemeenten hun gegevens voor 1 juli aanleveren.

Direct naar de aanlevermodule

Als ondersteuning bij deze aanlevering is een handleiding opgesteld. Indien u (technische) vragen heeft over de aanlevering van gegevens, kunt u contact opnemen met onze helpdesk via aanleveringwmo@enneus.nl of 050 - 711 52 55.

Handleiding

Om u te helpen bij de aanlevering is een handleiding opgesteld die u hier kunt downloaden.

FAQ

+ Vanaf wanneer kan ik de gegevens aanleveren?

Het is vanaf 1 mei 2024 mogelijk om de gegevens aan te leveren.

+ Welke gegevens moet ik aanleveren?

Het aanleverformat kent vanaf 2022 een andere opzet. De aanlevermodule gaat achtereenvolgens in op:

  • Doel, opzet en uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek Wmo
  • Uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo
  • Opvolging van de uitkomsten van het onderzoek

U kunt alle vragen hier alvast inzien.

+ Wat kan ik doen als ik (nog) geen informatie over het CEO Wmo over 2023 kan aanleveren voor 1 juli 2024?

Indien u niet in de gelegenheid bent alle CEO Wmo-gegevens vóór 1 juli 2024 aan te leveren dient u dit vóór 1 juli 2024 kenbaar te maken in de aanlevermodule. Ook na 1 juli 2024 heeft u de mogelijkheid de gegevens alsnog aan te leveren. De aanlevermodule zal beschikbaar blijven tot en met 31 december 2024. De resultaten kunnen dan niet meer worden meegenomen in de landelijke analyse, maar zullen wel worden gepresenteerd op waarstaatjegemeente.nl.

Indien uw gemeenten in zijn geheel het CEO Wmo niet heeft uitgevoerd, verzoekt het ministerie om dit ook voor 1 juli kenbaar te maken in de aanlevermodule.

+ Over welk jaar gaat deze aanlevering?

De gegevens die worden uitgevraagd hebben betrekking op het onderzoek dat is uitgevoerd naar de ervaringen over 2023. Voor meer informatie over het cliëntervaringsonderzoek, verwijzen wij u naar de handleiding.

+ Tot wanneer kan ik de gegevens aanleveren?

Alle gemeenten dienen de aanlevermodule voor 1 juli 2024 in te vullen. Als het (nog) niet mogelijk is ome de uitkomsten vóór 1 juli 2024 aan te leveren, wordt u verzocht om dit kenbaar te maken in de aanlevermodule. Gemeenten die na 1 juli 2024 hun gegevens hebben aangeleverd, worden niet meegenomen in de landelijke analyse, maar kunnen wel worden gepresenteerd op waarstaatjegemeente.nl / gemeentelijke monitor sociaal domein. Voor een compleet landelijk beeld is het van belang dat zoveel mogelijk gemeenten hun gegevens voor 1 juli aanleveren.

Indien u het onderzoek niet heeft kunnen uitvoeren, wordt u ook verzocht om dit in de aanlevermodule aan te geven.

+ Hoe kunnen we de gegevens aanleveren?

U kunt de gegevens aanleveren door eerst een account aan te maken. Dit is van belang, zodat wij de authenticiteit kunnen verifiëren. Nadat u een account heeft aangemaakt kunt u de gegevens aanleveren.

+ Wie vult het rapportageformat in?

Het rapportageformat gaat zowel over het onderzoek, als (het gebruik van) de uitkomsten. Het kan het best ingevuld worden medewerkers die bekend zijn met de opzet en uitkomsten van het eigen cliëntervaringsonderzoek, bijvoorbeeld:

  • Iemand die zicht heeft op (het gebruik van) de uitkomsten, zoals een betrokken beleidsambtenaar
  • Iemand die betrokken is bij de opzet en uitvoering van het onderzoek, zoals een interne of ingehuurde onderzoeker

Invullen van het format kost naar verwachting ongeveer 1 uur.

+ Kan ik ook namens meerdere gemeentes gegevens aanleveren?

Levert u de gegevens aan voor meerdere gemeenten? Dan dient u de aanlevermodule per gemeente door te lopen. Aan het einde van de aanlevermodule vindt u een knop waarmee u de aanlevermodule nogmaals kunt starten. Ook kunt u via de unieke link in uw registratie e-mail de aanlevermodule meerdere malen starten. De gegevens die u in een eerdere sessie heeft aangeleverd blijven bewaard en worden nooit overschreven.

+ Hoe vul ik de module in als ik meerdere cliëntervaringsonderzoeken heb uit laten voeren?

Indien u in één jaar meerdere cliëntervaringsonderzoeken hebt uitgevoerd, dan heeft u twee opties. U kunt de aanlevermodule in één keer zoveel als mogelijk voor al deze cliëntervaringsonderzoeken gezamenlijk invullen. Probeer de uitkomsten van al deze cliëntervaringsonderzoeken dan zoveel mogelijk in de module in te vullen. Daarnaast kunt u er voor kiezen om de aanlevermodule per onderzoek in te vullen. Deze keuze kunt u in de Aanlevermodule aangeven. Dit kan voor maximaal vijf onderzoeken.

+ Wat gebeurt er met de aangeleverde gegevens?

De gemeentelijke rapportages worden gebundeld en geanalyseerd, zodat een rijk beeld ontstaat van de landelijke praktijk van cliëntervaring(sonderzoek). Deze analyse wordt gedeeld met alle gemeenten. Voor gemeenten kan dit een inspiratiebron zijn bij het inrichten van volgende cliëntervaringsonderzoeken. Het ministerie van VWS gebruikt deze informatie om een landelijk beeld te hebben van de ervaringen en ontwikkelingen met de Wmo2015. De informatie wordt niet gebruikt om individuele gemeenten te vergelijken. Op basis van de aanleveringen van vorig jaar heeft de VNG een jaarbeeld opgesteld. Die kunt u hier vinden.

De informatie wordt, indien u daar toestemming voor geeft, daarnaast voor elke afzonderlijke gemeente gepresenteerd op waarstaatjegemeente.nl / Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Één vraag over de hoofdbevindingen wordt direct gepresenteerd en de overige informatie is per gemeente beschikbaar via een downloadbaar document.

+ Kan ik mijn aanlevering nog wijzigen

Heeft u per abuis de gegevens verkeerd aangeleverd of zijn er bij de verwerking fouten opgetreden? Dan kunt u de aanlevermodule nogmaals invullen. Wij versturen alleen de laatst aangeleverde gegevens naar waarstaatjegemeente.nl. Heeft u een kleine fout gemaakt? Neemt u dan contact op met aanleveringwmo@enneus.nl onder vermelding van uw persoonlijke code en/of de gemeente waarvoor u heeft aangeleverd. Wij zorgen dan dat uw aanlevering wordt gewijzigd.

+ Wat gebeurt er met mijn accountgegevens?

Voor aanlevering dient u zich te registreren met uw naam, e-mailadres en naam van uw gemeente/ samenwerkingsverband/ onderzoeksbureau. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het bevestigen van de aangeleverde gegevens en eventuele communicatie omtrent de aanlevering. De accountgegevens worden na het aanleverjaar weer verwijderd.

+ Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb?

Indien u vragen heeft over hoe het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd dient te worden, verwijzen wij u naar de handleiding. Indien u nog (technische) vragen heeft over de aanlevering van gegevens, kunt u contact opnemen met onze helpdesk via aanleveringwmo@enneus.nl of 050 - 711 52 55.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en het vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Voor het aanmaken van een account vragen wij uw naam, e-mailadres en naam van de gemeenten. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de authenticiteit van uw account te achterhalen. Indien er opvallendheden zijn gebruiken wij uw e-mailadres ook om u hierover te benaderen. Na afronding van het aanleverjaar worden uw accountgegevens verwijderd. Wilt u meer weten over het omgaan met privacy, lees dan onze privacyverklaring.

Copyright © Enneüs